Regulamin zajęć tanecznych w Szkole Tańca „MONSTARS”

  1. Uczestnictwo w kursie tańca jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów poniższego  regulaminu.
  2. Szkoła Tańca „Monstars” zobowiązuje się do zorganizowania zajęć tanecznych w wyznaczonych terminach zgodnie z grafikiem. W przypadku choroby instruktora (bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się prowadzącego na zajęcia) szkoła zapewnia zastępstwo. W przypadku braku zastępstwa, szkoła zastrzega sobie prawo odwołania zajęć, dając możliwość odrobienia ich w innym dogodnym dla kursantów terminie.
  3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest uiszczenie odpowiedniej opłaty do 10. dnia każdego miesiąca. Ustalone stawki mają charakter czesnego. Wpłaty można dokonać na jeden z następujących sposobów:

                 – w recepcji Szkoły Tańca Monstars (preferowane)

                 – osobiście u instruktora (w przypadku nieobecności recepcjonistki)

                – przelewem na nr konta ING BANK ŚLĄSKI 65 1050 1764 1000 0090 9725 6599 (proszę

                   podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w zajęciach, rodzaj zajęć oraz miesiąc za który

                   wnoszona jest opłata)

         4. Za niestosowne zachowanie podczas zajęć, po wstępnym ostrzeżeniu, instruktor zastrzega sobie  prawo do  wyproszenia                      kursanta z sali.

         5. W miarę możliwości, uczestnik zajęć zobowiązany jest powiadomić instruktora z wyprzedzeniem  o planowanej                                        nieobecności:

             – osobiście podczas zajęć poprzedzających nieobecność;

             – telefonicznie (504 212 841);

             – drogą elektroniczną (info@monstars.pl).

          6. Szkoła Tańca „Monstars” nie odpowiada za rzeczy uczestników zajęć pozostawione na sali.

          7. Korzystanie z aparatów i kamer podczas zajęć możliwe jest jedynie za zgodą instruktora

                prowadzącego zajęcia.

         8. Szkoła Tańca „Monstars” nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie kontuzje i nieszczęśliwe

               wypadki uczestników zajęć. W celu zmniejszenia ryzyka są oni zobowiązani do wykonywania

               rozgrzewki i zmiany obuwia na właściwe. Ponadto zaleca się uczestnikom wykupienie

               ubezpieczenia we własnym zakresie.

          9.    W przypadku nieutworzenia się danej grupy jej uczestnicy mają możliwość przejścia do grupy

                  równoległej lub otrzymania zwrotu pieniędzy. W pozostałych przypadkach opłata za zajęcia jest

                   bezzwrotna.

          10. Zajęcia odbywają w trybie tygodniowym. Ze względu na kalendarzowe uwarunkowania

                   miesięczna opłata obejmuje w każdym miesiącu inną ilość zajęć.

           11. Nie należy spóźniać się na zajęcia, gdyż pierwsze minuty spotkania są przeznaczone na

                   rozgrzewkę.

           12. Na salach obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, wnoszenia jedzenia i napojów.

            13. Na salach tanecznych podczas zajęć mogą przebywać tylko kursanci danej grupy, kursanci

                    odrabiający zajęcia i instruktor.

           14. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursach, za uprzednią zgodą instruktora, mogą wejść

                    na 15 minut, aby zobaczyć jak wyglądają zajęcia.

            15. Uczestnicy zajęć tanecznych są narażeni na wysokie natężenie i głośność dźwięku.

       16.  Dokonanie opłaty za zajęcia jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i zaakceptowaniem go.