Fundacja Mejksens

Ul.Fiołkowa 1

10-687 Bartąg

Nip 7393971571

Regon 522817671

Nr konta: PL16160014621748488920000001

Fundacja działa na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury, sztuki tańca oraz sportu.

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach tanecznych i sportowych w Fundacji jest akceptacja wszystkich punktów poniższego Regulaminu przez Uczestnika bądź, w przypadku osób niepełnoletnich, przez jego rodzica lub opiekuna. Dokonanie zapisu na zajęcia oraz zapłata są równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

2. Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody Uczestnika na przyjęcie warunków Regulaminu i zobowiązaniem się do jego przestrzegania.

3. Zapisując się na zajęcia organizowane przez fundację, uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, a w zajęciach bierze udział na własną odpowiedzialność. Studio Monstars nie odpowiada za kontuzje Uczestników.

4. O rezerwacji miejsca na kursie decyduje kolejność zapisów.

5. Każdy karnet funkcjonuje na zasadzie czesnego, po upływie miesiąca traci ważność (nawet, jeżeli nie zostały wykorzystane wszystkie wejścia). Fundacja nie zwraca opłaty za niewykorzystane wejścia. Opłatę należy wnieść do dnia pierwszych zajęć nowego miesiąca w przypadku opóźnienia cena karnetu wzrasta o 10 zł.

6. Niewykorzystane wejścia mogą być odrabiane na zajęciach z inną dowolną grupą, pod warunkiem, że uczestnik ma opłacony karnet i zgłosi taką chęć instruktorowi.

7. W przypadku wykupienia jednorazowych zajęć w ramach danego kursu, Fundacja nie gwarantuje wolnych miejsc na kolejnych zajęciach. Pierwszeństwo uczestnictwa w zajęciach mają osoby, które wykupiły karnet.

8. Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania osobiście, telefonicznie lub drogą e-mailową INSTRUKTORA o swojej nieobecności na zajęciach.

9. W wyjątkowych sytuacjach Fundacja ma prawo zorganizować zastępstwo za instruktora, zmienić termin zajęć lub je odwołać. Informacja będzie przekazana w recepcji lub dostarczona telefonicznie lub drogą elektroniczną (e-mail). W przypadku lockdownu, kwarantanny uczestnika bądź tymczasowego lockdownu przez Covid19 szkoła gwarantuje ciągłość zajęć online w domu przez portal zoom.us

10. Fundacja udostępnia kursantom możliwość zarejestrowania się w systemie internetowym poprzez utworzenie indywidualnego konta w którym kursant będzie mieć zapewniony podgląd do bieżących informacji dotyczących kursu na który się zapisał tj Strefa Klienta Mejksens.

Płatności

1. Warunkiem udziału w zajęciach jest bieżące regulowanie płatności. Należność za przeprowadzenie kursu ustala się na kwotę brutto (zwolnioną z podatku VAT) w wysokości zgodnie z Cennikiem widniejącym na stronie internetowej Fundacji.

2. Warunkiem rezerwacji miejsca w grupie jest wniesienie opłaty w kwocie wskazanej na etapie rejestracji na kurs.

4. Płatność odbywa się za pośrednictwem systemu DotPay, do którego dostęp będzie udostępniony po zarejestrowaniu się w Strefie Klienta Mejksens w aplikacji ActiveNow (wszelkie instrukcje zostaną udzielone przez Fundację), gotówką lub przelewem na rachunek bankowy:

Fundacja Mejksens

Ul. Fiołkowa 1

10-687 Bartąg

Nr konta: PL16160014621748488920000001

11. Wysokość opłat i rabatów za zajęcia taneczne podana jest w Cenniku

14. Rzeczy wartościowe uczestnik przynosi i zostawia w Studio Monstars na własną odpowiedzialność.

15. Uczestnicy zajęć są narażeni na wysokie natężenie głośność dźwięku.

16. Na terenie obiektu, w którym odbywają się zajęcia obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby będące pod wpływem alkoholu i/lub jakichkolwiek innych środków odurzających.

17. Na salę taneczną można wejść tylko w czystym obuwiu, zmienionym przed salą.

18. Wszystkie osoby, poprzez uczestnictwo w zajęciach, imprezach, eventach, kursach tańca i wszystkich innych wydarzeniach organizowanych przez Fundację wyrażają zgodę na rejestrowanie i publikację materiałów ze swoim wizerunkiem.

19. W przypadku rezygnacji z zajęć po dokonaniu wpłaty za karnet miesięczny (na tydzień od terminu wpłaty) nie dokonujemy zwrotów.

20. Wszystkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem są regulowane bezpośrednio przez prezesa zarządu Fundacji Mejksens.

21. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie.

22.Odstąpienia i reklamacje

Zamawiający, będący konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, wysyłając oświadczenie Wykonawcy. 

 1. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się w chwili podpisania Umowy.
 2. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail: kadembowska@gmail.com Dane kontaktowe: nazwa, adres, e-mail Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w ust. 3 adres. Wykonawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 • Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 
 • Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej z Usługodawcą.
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą.
 • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość 

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……

umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………..

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*)……………………………………………………………………..…………………………..

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..……………….

……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)

(*) Niepotrzebne skreślić

      1 podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług

podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru

Polityka Prywatności 


Zgodnie z tzw. RODO, czyli Ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., a dokładnie jego artykułem 13 ust. 1 i 2, powinienem powiadomić Cię o Twoich prawach. 
Zapoznaj się proszę z nimi poniżej: 

1.
Właścicielem Serwisu jest Fundacja Mejksens 
2.
Administratorem Twoich danych osobowych jest (Katarzyna Dembowska), prezes zarządu Fundacji Mejksens zwana dalej „Administratorem”.
3.
Administrator przetwarza Twoje dane, ponieważ jesteś zainteresowany:
a) otrzymywaniem wiadomości na temat nowych treści na serwisie, np. poprzez newsletter
b) otrzymaniem informacji na temat oferty współpracy z Administratorem
c) uczestnictwem w szkoleniu lub innym wydarzeniu organizowanym przez Administratora
d) zakupem produktów Administratora
e) komentowaniem treści zamieszczonych na serwisie za pomocą narzędzi do tego celu przeznaczonych 4.
W związku z tym, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe wprowadzane przez Ciebie dobrowolnie w formularzach kontaktowych dotyczących poszczególnych treści, produktów i usług wymienionych w punkcie 3, takich jak np. imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, nr telefonu czy e-mail kontaktowy.

Regulamin, płatności i polityka prywatności

Działa na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury, w szczególności tańca nowoczesnego, sportu oraz promocji i ochrony zdrowia.

Statut Fundacji 

Mejksens

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja Mejksens, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Panią Katarzynę Dembowską zwaną dalej Fundatorem aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Katarzynę Siarkowską-Matryka w Kancelarii Notarialnej przy ul. Wyzwolenia 32/1 dnia 18.07.2022.

§ 2

Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1964 r. o fundacjach (T. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1491 ze zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 3

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 4

Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 5

Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 6

Siedzibą fundacji jest wieś Bartąg.

§ 7

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw sportu i turystyki.

§ 8

 1. Fundacja ma prawo posługiwać się znakiem graficznym, pieczęcią z nazwą oraz adresem.
 2. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Cele, zadania i zasady działania Fundacji 

§ 9

Celami statutowymi Fundacji są:

 1. prowadzenie wszelkich form działalności w dziedzinie kultury, różnych form sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem tańca nowoczesnego i teatru tańca;
 2. działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury, różnych form sztuki, sportu, ze szczególnym uwzględnieniem tańca nowoczesnego i współczesnego;
 3. prezentacja, promocja i profesjonalizacja sztuki tanecznej;
 4. prowadzenie działalności na płaszczyźnie artystycznej, edukacyjnej, organizacyjnej, impresaryjnej, naukowej, kulturalnej i oświatowej;
 5. tworzenie autorskiego programu edukacji artystycznej w zakresie różnych form sztuki, sportu, ze szczególnym uwzględnieniem tańca nowoczesnego i współczesnego;
 6. upowszechnianie innowacyjnych programów edukacyjnych;
 7. animowanie życia tanecznego oraz kulturalnego w regionie, także poprzez realizację wspólnych projektów z innymi jednostkami kultury, sportu nauki i sztuki;
 8. wspieranie amatorskiego i profesjonalnego rozwoju młodych polskich choreografów i tancerzy poprzez stworzenie miejsca nie tylko dla regularnych prezentacji, ale także i tworzenie tańca nowoczesnego oraz pokrewnych form tańca i sztuki.
 9. produkcja przedstawień z zakresu różnych form sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem tańca nowoczesnego i współczesnego, tańców karaibskich, teatru tańca i sztuk performatywnych;
 10. upowszechnianie rożnych form rekreacji ruchowej, kultury fizycznej i sportu (w tym sportów wodnych);
 11. propagowanie krajoznawstwa i turystyki oraz wszelkich form wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych;
 12. wsparcie wychowawcze i edukacyjne pod kątem wyrównywania szans rozwojowych dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 13. animowanie, wspieranie i integrowanie aktywności lokalnej małych grup społecznych;
 14. ochrona, promocja zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku;
 15. wsparcie uzdolnionych artystycznie dzieci i młodzieży;
 16. pozyskiwanie funduszy na rozwój dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, z utrudnionym dostępem do kultury, z trudną sytuacją materialną, w zakresie edukacji artystycznej;
 17. działalność charytatywna;
 18. promocja i organizacja wolontariatu;
 19. rozpowszechnianie wiedzy z zakresu zdrowia, pedagogiki, ekologii oraz rozwoju osobowości, 
 20. ochrona i promocja zdrowia na rzecz osób potrzebujących;
 21. propagowanie potrzeby rozwoju osobowości;
 22. wspieranie rozwoju profilaktyki zdrowia, 
 23. edukacja w zakresie wychowania, prawidłowego funkcjonowania rodziny;
 24. wspieranie działań mających na celu doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w profilaktykę i ochronę zdrowia, 
 25. prowadzenie powołanych przez Fundację klubów sportowych i innych założonych przez Fundację jednostek organizacyjnych.
 26. Prowadzenie działań w zakresie edukacji, wychowania i opieki w stosunku do osób potrzebujących, w szczególności dzieci, młodzieży i dorosłych ze spektrum autyzmu oraz osób niepełnosprawnych, wspieranie ich rozwoju, twórczości oraz przedsiębiorczości. 
 27. Tworzenie i prowadzenie szkół oraz innych placówek edukacyjno-wychowawczych i terapeutycznych na każdym etapie kształcenia, w stosunku do osób potrzebujących, w szczególności dzieci, młodzieży i dorosłych ze spektrum autyzmu oraz osób niepełnosprawnych
 28. Organizacja integracyjnego letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Polski i spoza jej granic.

§ 10

Fundacja cele wymienione w § 9 realizuje w szczególności poprzez:

 1. organizowanie zajęć, turniejów, warsztatów, kursów i imprez z zakresu różnych form sztuki, sportu, rekreacji ruchowej, ze szczególnym uwzględnieniem tańca nowoczesnego i współczesnego, teatru, sportów wodnych;
 2. organizowanie imprez kulturalnych, artystycznych, rekreacyjnych, sportowych, m. in. zawodów, przeglądów, festiwali;
 3. organizowanie szkoleń, warsztatów dla tancerzy, choreografów, zawodników i kadry instruktorsko-trenerskiej;
 4. uprawianie krajoznawstwa i turystyki oraz organizowanie wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych;
 5. współpraca z władzami, instytucjami i organizacjami zainteresowanymi działalnością Fundacji;
 6. organizowanie zajęć artystycznych, rekreacji ruchowej i sportu dla dzieci, młodzieży, dorosłych, osób starszych, osób niepełnosprawnych;
 7. propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej poprzez organizację wyjazdów, warsztatów;
 8. uczestnictwo w tanecznych imprezach;
 9. podejmowanie działalności wydawniczej i informacyjnej;
 10. organizowanie zbiórek, loterii;
 11. przyjmowanie wolontariuszy z zakresu sztuki, a szczególnie tańca;
 12. organizowanie i finansowanie akcji społecznych, warsztatów, szkoleń, dyskusji, konferencji, wykładów, konkursów oraz innych form przekazywania wiedzy;
 13. organizowanie zajęć mających na celu poprawę kondycji fizycznej
 14. współpracę z organami władzy publicznej, instytucjami, organizacjami oraz osobami zainteresowanymi realizacją celów Fundacji, w tym współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami zajmującymi się zdrowiem oraz rozwojem osobowości;
 15. organizowanie i finansowanie akcji oraz kampanii społecznych mających na celu kształtowanie postaw prozdrowotnych;
 16. inne formy działalności charytatywnej;
 17. Organizacja zajęć edukacyjnych dla osób z upośledzeniem, dla osób starających się o przebranżowienie;
 18. Organizacja zajęć pozaszkolnych, warsztatów z zakresu robotyki, informatyki;
 19. Integracja społeczna osób z różnych grup wiekowych
 20. Organizowanie rekreacji żeglarskiej, wychowanie poprzez żeglarstwo

§ 11

Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami, osobami fizycznymi i prawnymi oraz jednostkami nie posiadającymi osobowości prawnej dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć dowolny charakter, w szczególności w postaci wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

Organy Fundacji

§ 12

Organami Fundacji są:

 1. Zarząd;

§ 13

 1. Zarząd składa się z 2 członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa i jest powoływany na czas nieoznaczony.
 2. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.
 3. Prezes Zarządu jest powoływany i odwoływany przez Zarząd uchwałą.
 4. Pozostałych członków Zarządu, w tym Wiceprezesa powołuje i odwołuje Prezes Zarządu zarządzeniem.
 5. Fundator może być powołany do Zarządu Fundacji.

§ 14

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy z zastrzeżeniem Statutu, a w szczególności:

            a) prowadzenie bieżącej działalności Fundacji;

            b) realizacja celów statutowych;

            c) uchwalenie Regulaminu organizacyjnego Fundacji oraz jego zmiana;

            d) uchwalenie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;

            e) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;

f) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych

organów;

g) prowadzenie klubów sportowych i innych jednostek organizacyjnych powołanych przez        Fundację;

h) powoływanie ewentualnych jednostek terenowych w postaci oddziałów, kół, klubów             sportowych i innych jednostek organizacyjnych, działających na zasadzie oddziału Fundacji.

§ 15

Mandat członka Zarządu wygasa w następujących przypadkach:

 1. śmierci;
 2. pisemnej rezygnacji złożonej przez członka Zarządu;
 3. odwołania członka Zarządu przez Fundatorów;

§ 16

 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy z Fundacją jak również mogą świadczyć odpłatne usługi na rzecz Fundacji w innych formach niż umowa o pracę.

Umowy określone w ust. 1 z Prezesem i Wiceprezesem podpisuje w imieniu Fundacji pełnomocnik. Pełnomocnik wybierany jest przez Zarząd. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnienie swojej funkcji.

§ 17

 1. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów, przy czym w razie równej liczby głosów decydujące znaczenie ma głos Prezesa Zarządu.
 2. Każdemu z członków Zarządu przysługuje jeden głos.
 3. Do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.

§ 18

 1. Zarząd Fundacji może powoływać i odwoływać jako organy doradcze:

            a) radę programową;

            b) zespoły doradcze.

 1. Fundatorzy mogą być powoływani do ciał doradczych wskazanych w ust. 1.

§ 19

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na pół roku.
 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu za pomocą przesłania informacji o jego terminie poprzez środki komunikacji elektronicznej z 3 dniowym wyprzedzeniem. W razie niemożności zwołania posiedzenia przez Prezesa Zarządu posiedzenie zwołuje w sposób podany w zdaniu poprzednim jeden z Fundatorów.
 2. W razie niezachowania zasad, o których mowa w ust. 2, Zarząd może podejmować uchwały, o ile wszyscy jej członkowie uczestniczą w posiedzeniu i nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia danej uchwały.

§ 20

Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyśle ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 21

 1. Prezes lub Wiceprezes Zarządu mogą jednoosobowo reprezentować Fundację.

§ 22

Do wyłącznej kompetencji Prezesa i Wiceprezesa Zarządu należą sprawy:

 1. zmiany Statutu Fundacji;
 2. zmiany celów statutowych Fundacji;
 3. likwidacji Fundacji;
 4. zatrudniania pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia.

Majątek i dochody Fundacji

§ 23

 1. Majątkiem Fundacji jest fundusz założycielski wniesiony przez Fundatora wynoszący 2000 zł (dwa tysiące złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania, 
  z czego kwota 1000 zł (jeden tysiąc złotych) zostaje przeznaczona na prowadzenie działalności statutowej Fundacji, a kwota 1000 zł (jeden tysiąc złotych) zostaje przeznaczona na prowadzenie przez Fundację działalności gospodarczej. 
 2. Majątek Fundacji stanowią ponadto środki finansowe, nieruchomości oraz ruchomości nabyte w trakcie działalności Fundacji.

§ 24

 1. Dochodami Fundacji są między innymi:

            a) świadczenia przekazane przez Fundatora;

            b) darowizny, spadki i zapisy;

            c) odsetki bankowe;

            d) dochody ze zbiórek i imprez publicznych;

            e) dotacje i subwencje osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających            osobowości prawnej;

            f) fundusze Unii Europejskiej;

            g) fundusze przekazane przez jednostki administracji rządowej i samorządowej;

            h) dochody z prowadzonej działalności gospodarczej.

            i) dochody z działalności odpłatnej

            j) majątku fundacji

 1. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczona wyłącznie na cele statutowe.
 2. Darczyńca przekazując Fundacji środki majątkowe może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności. W razie niezastrzeżenia przez darczyńcę celu wykorzystania środków, mogą one być wykorzystane na dowolnie wybrany cel statutowy określony w § 9. Oświadczenie woli o przyjęciu darowizny składa Zarząd. 

§ 25

Zabronione jest podejmowanie przez Fundację działań polegających na:

 1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi;
 2. przekazywania majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji;
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 26

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

Działalność gospodarcza

§ 27

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:

 1. pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z);
 2. działalność organizatorów turystyki (79.12.Z);
 3. pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej (86.90.E);
 4. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B);
 5. działalność wspomagająca edukację (85.60.Z);
 6. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z);
 7. działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z);
 8. działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z);
 9. pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z);
 10. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z);
 11. działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z);
 12. produkcja odzieży, z wyłączeniem wyrobów futrzarskich (14.1.);
 13. produkcja odzieży dzianej (14.3.);
 14. sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.6.);
 15. sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

(47.7.);

 1. sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach (47.8.);
 2. sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

(47.9);

 1. działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (59.1.);
 2. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.2.).

§ 28

Działalność gospodarcza prowadzona jest w zakresie odpowiadającym celom statutowym Fundacji, a wszelki osiągnięty dochód będzie przeznaczony na ich realizację.

Zmiana statutu

§ 29

Zmiana statutu nie może naruszać celów Fundacji.

Postanowienia końcowe

§ 30

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 31

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego wykonywania zadań określonych w statucie.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może prowadzić do naruszenia celów statutowych Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną Fundacją organem decyzyjnym jest Zarząd.

§ 32

 1. Zarząd Fundacji podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji za zgodą Fundatorów.
 2. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku publicznego lub innym, wskazanym przez Zarząd, organizacjom pożytku publicznego działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których cele statutowe są podobne, zbliżone lub tożsame do celów Fundacji.

§ 33

Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

§ 34

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania fundacji przez właściwy sąd rejonowy.